مطلب شخصی/ یک رنج/ 1

رفتم چون نامرد بود

رفتم چون دروغگو بود

نامرد چون مرد من نبود و گفت هست

دروغگو چون عاشق من نبود و گفت هست

نموندم چون هنوز اینقدر بی عزت و خوار نشدم که پای هر نامردی صبر کنم

مگه من چیکارش کرده بودم؟ اگر واقعا منو میخواست چرا پام نایستاد؟ اگر نمیخواست مگه من بهش خط داده بودم؟ مگه براش کرم ریخته بودم؟ مگه بهش آسیبی رسونده بودم که بخواد انتقام بگیره؟ کاری به کارش نداشتم

اگر هوا و هوس داشت چرا سر من؟ من که معصوم و بیگناه بودم. بهش گفته بودم من حرفهات رو باور میکنم. بهش گفته بودم

من بودم که اولین بار متاهل بودنش رو بهش یاداوری کردم. من بودم که چند بار خواستم بذاره برم. من بودم که التماس میکردم بیا و اندازه ای ارتباط داشته باشیم که بتونیم به همه بگیم. 

من گفته بودم بیا اندازه محدودیت و توانایی تو دوست باشیم

من گفته بودم. التماس کرده بودم 

با دعوا با قهر با التماس با رک و صریح و کوبیدن واقعیت توی صورتش

همه جوره بهش گفته بودم

نذاشت برم. گفت تو مال منی. گفت من صاحبتم. گفت فقط فقط فقط مال منی نه هیچکسی دیگه. من مالک تو شدم. گفتم باشه منم اینو میخوام

میخواستم. بهش وابسته و دلبسته شده بودم. پر احساس فشنگ

گفت گروه خون بچه تو حتما B+ هست و من ساده پرسیدم چطور؟ گفت چون من B+ هستم و تمام قلب بی تجربه و زنانه من لرزیده بود. از میل مادر شدن

توی هیجان به من گفت تو زنمی. میخوام زنم باشی. رویا زنم میشی؟ من باز قلبم لرزید و سکوت کردم. گفتم حرف هست . واقعیت که نیست. فردا و فرداهاش ازش پرسیدم : همه حرفهات که میزنی واقعیت داره؟ گفت اره با تسلط و هوشمندی هر حرفی رو میزنم. منم باور کردم که مرد و حرفش

تعریف کردم با دختر همسایه کلی بازی کردم. گفت خیالم راحت شد با دخترمون خوبی و حوصله بچه داری داری. و قلب زنانه من لرزید

منم میخواستم. منم راه میدادم. منه بیشعور باور کرده بودم. من به مردونگیش تکیه داده بودم و جسم و روحم رو در اختیارش گذاشته بودم. توی همون دنیای خودمون که میگفت واقعیه

کاش ای کاش از اول میگفت ببین همین دنیا چتی رو بیا باهم حفظ کنیم و بسازیم و چیزی از واقعیت زندگی من نمیگفت. از همین واقعیت که هستم

 گفت دلم میخواد پرده بکارت رو خودم پاره کنم و مال من بشی. حرف بی حیایی بود اما دل دخترونه من لرزید و سکوت کردم و گفتم خب مرد من هست. الکی که نمیگه. اینهمه میگه دوستت دارم عاشقتم میخوامت . میدونم از صد بار بیشتر گفته میخوامت

مرض داشتم. دلم میخواست بشنوم. ازش پرسیدم تو میگی حامله ات میکنم اگر پیشت بیام و حامله بشم چی کار میکنی؟ گفت غرق شادی میشم و منتظر قدوم مبارکش می مونیم. پرسید تو چی؟ گفتم میترسم/ من از تنها بودن میترسم. گفت من پیشتم. آدم که عشقش رو تنها نمیذاره. قلبم میلرزید از خوشحالی و سکوت میکردم. من باورم نمیشد و سکوت میکردم

خدایا خدایا این اشکهای جاری من جواب نداره؟ خدایا این صدایی که توی گلو دارم خفه میکنم جواب نداره؟

چند بار گفتم بیا ارتباط همون اندازه همکاری باشه. من ناراحتم. عکس دخترش رو که میدیدم دلم کباب میشد. دلم برای سارا زنش هم میسوخت. دو سال از من کوچیکتر بود طفلک و من توی زندگیش اومده بودم.

خدا را به تمام کائنات و تمام عظمت و تمام قدرتش قسم میدم که من نمیخواستم زندگی کسی رو خراب کنم و هرگز هرگز هرگز پنهان و آشکار نمیپذیرفتم که همسر دوم رضا بشم. نمیخواستم زندگیش رو خراب کنه گرچه میدونستم مرد این کارم نیست و منو بگیره. صد بار گفتم من آفریده نشدم ظلم کنم

دلم از دروغهاش شکسته. دلم میخواست بگه و اینقدر منو بخواد که بگه

گفت میخوام بیام ایمیدرو داد بزنم این عشق منه . من عاشقش شدم چیکار کنم؟ دلم میخواد توی کامنت لاین بنویسم عاشقتم اما نمیشه نمیتونم

از تیکه اولی که تهران اومد و اونجوری قالم گذاشت دلم رو کندم. فهمیدم مرد این کار نیست. برگشت و بیخود توی امتحانات هیچ جوابی به هیچ حرفم نزد و من خدا میدونه چقدر پریشون و مضطرب بودم که چی شده. 

از بس دیگران منو نخواستن فکر کردم منو دیده از نزدیک تصوراتش بهم خورده و نمیخواد. اومدنش به تهران بعد از دو سال به قول خودش فکر کردن و چند ماه ارتباط به اون عمیقی و قشنگی افتضاح بود. فقط نوشت خوش تیپ! آدیداس!

خواستم برم نذاشت. گفتم خدایا این ادم منو چقدر میخواد. مگه میشه؟ یعنی واقعا یکی اینطوری که ارزو داشتم عاشقم شده. من فقط یه عشق میخواستم.

خدایا هق هق من جواب نداره؟ خدایا تو که شاهدی ... خدایا تو که میدونی چقدر دلم برای سارا و دخترش نگران بود و طرفدارشون بودم. قلبا

گفتم نکنه این همون عشق منه که چند سال دیر دیدمش. بهم گفت کاش زمان برمیگشت عقب. کاش به هشت سال پیش برمیگشت. گفتم حالا که برنمیگرده بذار من برم. نمیذاشت. منم خدایی دل رفتن نداشتم اما به عظمت خدا قسم طاقت و تاب جلوی حرفها و التماسهاش مرد میخواست. قدرت میخواست. بازم خوب مقاومت میکردم اما نمیذاشت

خیلی اولهاش گفت رویا اگر مجرد بودم ازت خواستگاری میکردم جوابت مثبت بود؟ گفتم میکردی؟ گفت مطمئنم اره . تو همه چیزت همونی که من ارزو داشتم و میخواستم

این آخرها بی پروا هزاران بار از کلمه مال منی و فقط مال منی استفاده میکرد. میگفت همه چیزت مال منه. سفر نرو برنامه نرو به این نگاه نکن این کار رو نکن اون کارو نکن. گفتم خب من مال تو. خودمم میخوام. تو چی؟ میشه روح و ذهن و قلبت مال من باشه؟ سوالم بوی واقعیت نمیداد. سوالم معنوی بود اما جوابش قلب زنونه منو لرزوند و گفت من جسمم مال تو هست. همه من مال توست. 

میسوزم وفتی من. من بعنوان یه دختر احساسی عاشقت بهش التماس میکردم در حق زنت ظلم نکن و باهاش همبستر شو. چقدر تلخ و زشت و سخت بود. اما همش میگفتم خواهش میکنم آخه یعنی چی میگی نمیخوام. میگفت میخوام اما با تو. اون از اول هم سرد بود. منم مثل خودش. گفتم یعنی الانها نمیخوادت؟ گفت چرا اشاره میکنه من اهمیت نمیدم. چقدر برای اون زن هم دلم سوخت و چفدر حسادت زنانه ام رو غالب شدم و التماس کردم تمومش کن لجبازی رو

بعد از تهران اول باهاش خوابید و اشاره کرد چقدر براش سخت بوده و مجبور بوده. نمیدونستم دلم برای کدوم بسوزه. خودم یا اون

و میگفت من باهاش بودم به اجبار و به تو خیانت نکردم و نمیکنم. منم سکوت کردم


/ 0 نظر / 2 بازدید